Chū-iû-sî-pò Chū-iû kóng-tiûⁿ Tâi-gú bûn-chiuⁿ choan-lân     
自由時報自由廣場台語文章專欄
最近更新日期: 2006年8月初7      最近閱讀日期: 2016/7/27      感謝陳德樺先生協助整理部分文稿
目前lóng總有 51 篇       上網十工內,頭前會標記「新! 」       [轉去本網站首頁]   使用者lóng總點選203078 pái
2006/5/19Ông Pó-liânA-hôa chit lia̍p chéng-chí (519) (A樺這粒種籽(519)) 人氣:3779
2006/7/12劉承賢Put-ba̍k, òaⁿ lâi gō͘-cha̍p gōa tang--ah (不目,晏來五十外冬--ah) 人氣:3780
2006/7/1陳德樺Pā-bián-àn (罷免案) 人氣:3780
2006/6/10陳德樺Sóan Lí-tiúⁿ sī beh chhòng siáⁿ? (選里長是beh chhòng siáⁿ?) 人氣:3780
2006/6/29Ông Pó-liânNah ū cho̍k-kûn tùi-li̍p (Nah有族群對立) 人氣:3781
2006/6/15Ông Pó-liânPhòa-siúⁿ ê Thó͘-tē(Phòa-siúⁿ ê Tâi-ôan) (破相ê土地(破相ê台灣)) 人氣:3781
2006/7/27Ông Pó-liânTàu-té ū pún-thó͘ chèng-kôan bô? (到底有本土政權無?) 人氣:3782
2006/7/6劉承賢Siang-thâu-chôa bô liáu-sî (雙頭蛇 無了時) 人氣:3782
2006/5/11Tōa-thâu-liânKì-chiá ê chúi-chún (記者ê水準) 人氣:3782
2006/5/8巫義淵Góa Chhò--a! (我錯了!) 人氣:3784
2006/3/16張復聚Sin Hiàn-hoat Su-iàu To-gí-bûn (新憲法需要多語文) 人氣:3785
2006/7/1李勤岸Chài-kiàn Kàu-koaⁿ Chài-kiàn (再見教官再見) 人氣:3789
2006/6/29劉承賢Tùi “Gôan-chū-bîn thâu-ba̍k tiúⁿ-ló” hōe-gī kóng-khí (Gôan-chū-bîn Sin tông-phōaⁿ) (對「原住民族頭目長老」會議講起(原住民 新同伴)) 人氣:3797
2006/7/15Ông Pó-liânSit-khòng ê Pôe-sím-thôan (失控ê陪審團) 人氣:3800
2006/6/17李勤岸Who Are We? (Who Are We?) 人氣:3800
2006/5/11謝若蘭Siu-hiàn eng hâiⁿ-chèng î bîn (修憲應還政於民) 人氣:3800
2006/6/13Tân Tek-hôaSeng-sán kap Siau-hùi (生產kap消費) 人氣:3805
2006/6/3李勤岸Lo̍h-tâi ê Cheng-gī-sèng (落台ê爭議性) 人氣:3809
2006/6/29周敦人“Tâi-ôan Sî-tāi” í-keng lâi-lîm (「台灣時代」已經來臨) 人氣:3810
2006/7/8李勤岸Gí-bûn Seng-thāi To-iūⁿ-hòa (語文生態多樣化) 人氣:3815
2006/6/22普拉雷•阿炎Làn-siong Làn-tí (難兄難弟) 人氣:3816
2006/6/24李勤岸Chóng-thóng bô bú-gí jîn-kôan? (總統無母語人權?) 人氣:3817
2006/5/13Tân Tek-hôaKoh sī Tiong-kok Su-sióng teh chok-kòai! (Koh是中國思想teh作怪!) 人氣:3820
2006/5/13林清祥Sîn-pì ê Chú-gia̍p-hōe (神秘ê主業會) 人氣:3820
2006/7/28普拉雷•阿炎Eng-hiông á-sī Káu-hîm(chi̍t-ê thè-ha̍k-seng) (英雄抑是狗熊(一個退學生)) 人氣:3822
2006/4/29李勤岸Thǹg-kng-kng Hóan He̍k-lêng (褪光光 反核能) 人氣:3836
2006/6/1林清祥I Iâ-so͘ ê hiō-tāi ū nn̄g-ê chhit-cha̍p chhù-hong? (耶穌ê後代上無有2 ê 70次方?) 人氣:3839
2006/6/14巫義淵Tâi-ôan Piah-toan Chhit-jī-á-koa (台灣弊端七字仔歌) 人氣:3851
2006/7/7林清祥Sò͘-ūi Seng-o̍ah Chí-sò͘ Sè-kài Tē-it lán Tâi-ôan(Sò͘-ūi Tâi-ôan) (數位生活指數 世界第一咱台灣(數位台灣)) 人氣:3870
2006/5/6李勤岸Ngó͘-sù, Ô͘-sek khì tó-ūi? (五四, 胡適去叨位?) 人氣:3891
2006/6/10李勤岸Nâ-mûi ê Chu-bī (藍媒ê滋味) 人氣:3896
2006/5/7Tōa-thâu-liânLán kám liáu-kái O̍at-lâm (Lán kám了解越南) 人氣:3896
2006/2/20林美雪Ǹg-bāng chèng-siông kok-ka (向望正常國家) 人氣:3920
2006/5/13李勤岸Chi̍t-lâng Chi̍t-gí Kiù Bú-gí (一人一語救母語) 人氣:3921
2006/7/18陳德樺Hoan-chhù (翻厝) 人氣:3932
2006/3/1張復聚Ha̍k-si̍p Tha̍k-siá Bú-gí (學習讀寫母語) 人氣:3953
2006/3/31普拉雷•阿炎Gio̍k-san Chêng (Teng Gio̍k-san ài Tâi-pau-chèng?) (玉山情(登玉山要台胞證?)) 人氣:3968
2006/6/27楊允言Óa-kūn Thó͘-tōe (倚近土地) 人氣:3977
2006/6/10Jin-sekIōng sim thiaⁿ (用心聽) 人氣:3982
2006/3/9普拉雷•阿炎Tiong-kok Tōan-pōe-san (Tâi-ôan-lâng VS Tiong-kok-lâng) (中國斷背山(台灣人VS中國人)) 人氣:4027
2006/5/11高英男Bûn-ngá ê Tâi-gí (文雅ê台語) 人氣:4075
2006/4/20高英男Beh Chia̍h Hô͘-sîn tio̍h Ka-tī hap(Kàn-kiāu tī sim-lāi) (Beh食蒼蠅著家己欱(訐譙佇心內 )) 人氣:4089
2006/6/1陳柏壽Nńg-soh-á Khan Ti-ko (軟索仔牽豬哥) 人氣:4155
2006/4/21普拉雷•阿炎Sī O̍h Bó-gí Tha̍k-siá ê Sî-ki lah( Bô o̍h bē liáu-kái) (是學母語讀寫ê時機啦(無o̍h bē了解)) 人氣:4173
2006/5/19林美雪Tâi-ôan Chhùi-chhiⁿ (台灣翠青) 人氣:4383
2006/5/25Jin-sekTâi-ôan Chhùi-chhiⁿ (台灣翠青) 人氣:4430
2006/6/1謝若蘭Seng-chit Lêng-gôan Chèng-chhek (生質能源政策) 人氣:4514
2006/5/27楊允言Bāng-lō͘ Ho̍k-bū Chiàn-cheng (網路服務戰爭) 人氣:4614
2006/6/8楊允言Iû-hì kui-chek (遊戲規則) 人氣:4616
2006/6/3楊允言Sè-kài lóng teh hah tâi-ôan (世界都在哈台灣) 人氣:4944
2006/5/5楊允言Da Vinci Code (達文西密碼) 人氣:5410
台語華語辭典 台灣記憶 花蓮風景